Insolvence a restrukturalizace

V oblasti Insolvence a restrukturalizace jsme získali bohaté zkušenosti na insolvenčních případech všech velikostí a různého oborového zaměření. Nabízíme nejen právní poradenství, ale i řadu praktických doporučení, která jsou klíčová pro úspěšné řešení celé transakce. V této oblasti nabízíme zejména tyto právní služby:

 • Zastupujeme věřitele, dlužníky, insolvenční správce v insolvenčních a incidenčních řízeních
 • Zastupujeme věřitele ve věřitelských orgánech
 • Poskytujeme poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností
 • Zajišťujeme akvizici aktiv v rámci insolvenčního řízení
 • Poskytujeme poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení
 • Připravujeme reorganizační plány a podporujeme je při jejich realizaci

Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

Mgr. Jan Koníř

Advokát

Řešení sporů a arbitráže

Řešení sporů a arbitráže jsou tradiční specializací HKDW Legal. Advokáti HKDW Legal zastupují klienty ve všech stadiích sporu, při jednáních o smírném narovnání sporu i ve všech úrovních soudních řízení a rozhodčích řízení. V této oblasti poskytujeme zejména toto poradenství:

 • Doporučujeme vhodný způsob řešení sporů již při uzavírání obchodního případu
 • Provádíme právní analýzu případu a doporučujeme procesní strategii
 • Jednáme s protistranou o smírném narovnání sporu
 • Zastupujeme klienty před soudy a rozhodčími senáty, včetně mezinárodních rozhodčích řízení
 • Zastupujeme klienty u správních orgánů a ve správním soudnictví
 • Poskytujeme podporu při výkonu rozhodnutí
 • Poskytujeme podporu při všech formách alternativního řešení sporů
 • Zastupujeme v řízeních před finančními úřady a regulatorními orgány v oblastech bankovnictví a kapitálových trhů, hospodářské soutěže, telekomunikací, energetiky a duševního vlastnictví

Partneři HKDW Legal rozhodují spory v rolích rozhodců. Takto získané zkušenosti využívají při zastupování klientů v rolích advokátů.

Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

JUDr. Michal Božek

Advokát

M&A, Projektové poradenství

Oblast fúzí a akvizic (M&A) vyžaduje komplexní znalost všech právních dovedností, a to nejen z obchodního práva. Naše kancelář poskytuje právní služby v souvislosti se všemi obvyklými způsoby provádění fúzí a akvizic, zejména při sloučení, splynutí, rozdělení a jiných přeměnách obchodních společností, při prodeji jednotlivých aktiv, podílů, akcií, závodu nebo jeho části anebo nájmu závodu či jeho části. Bez ohledu na odvětví, kterého se projekty našich klientů týkají, pro naše klienty, ať již na straně prodávající nebo i na straně kupující, mimo jiné:

 • Posuzujeme a ošetřujeme právní rizika spojená s projekty M&A
 • Provádíme právní audit (tzv. due diligence)
 • Zajišťujeme detailní přípravu struktury transakce
 • Připravujeme a vyjednáváme podmínky transakcí a konkrétní z nich vycházející smlouvy
 • Řešíme vztahy s minoritními akcionáři
 • Poskytujeme poradenství po realizaci transakce

Naší významnou výhodou v této oblasti jsou naše zkušenosti v oblasti Finančního práva.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Advokát, společník

Soutěžní právo

V oblasti soutěžního práva mimo jiné:

 • Zastupujeme naše klienty ve správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Vypracováváme právní analýzy a doporučení pro další postupy klientů
 • Zastupujeme naše klienty v soudních a jiných řízeních vyplývajících z ochrany hospodářské soutěže, resp. vyplývajících z ochrany individuálních práv proti nekalé soutěži
 • Poskytujeme klientům poradenství při řešení problematiky dominantního postavení soutěžitele a spojování soutěžitelů

Naše zkušenosti v oblasti soutěžního práva nalézají beze zbytku své uplatnění především v oblasti práva M&A. Znalosti soutěžního práva však využíváme také ve sporech týkajících se Práva duševního vlastnictví. V souvislosti s otázkami soutěžního práva naši klienti oceňují naše schopnosti při Řešení sporů a arbitráži a ve Správním řízení.

Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

Právo obchodních korporací

V oblasti práva obchodních korporací poskytujeme komplexní portfolio služeb, zejména:

 • Zakládáme obchodní korporace a zajišťujeme veškeré korporátní změny v nich
 • Formulujeme a řešíme vztahy společníků a akcionářů obchodních korporací navzájem, jakož i vztahy obchodních korporací a jejich společníků/akcionářů
 • Zajišťujeme fúze či rozdělování obchodních korporací a jiné jejich přeměny
 • Poskytujeme podporu činnosti a jednání orgánů obchodních korporací
 • Řešíme restrukturalizace obchodních korporací, nakládání s jejich závody (podniky) a jiné obdobné majetkové dispozice
 • Zastupujeme společnosti při sporech se členy statutárních orgánů

Naše zkušenosti v této oblasti jsou cenné zejména v souvislosti s našimi službami v oblasti M&A, Finančního práva a Práva nemovitostí.

Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

Mgr. Veronika Pejcharová

Advokátka

Příprava obchodních smluv

Klientům poskytujeme poradenství a podporu při všech typech jejich obchodních transakcí včetně vyjednávání, sepisu a připomínkování příslušných obchodních smluv všeho druhu. V rámci uvedeného využíváme mimo jiné naši unikátní a bohatou zkušenost z vedení různých typů sporů (Řešení sporů a arbitráže), což nám umožňuje velmi citlivě předem detekovat možná problematická místa zamýšlené smluvní spolupráce a jejího zakotvení ve smlouvě a nastavovat smluvní parametry i konkrétní formulace smlouvy tak, aby bylo preventivně předcházeno vzniku konfliktu (který v praxi často vzniká nejasným výkladem smlouvy) a pokud již ke konfliktu stran dojde, aby smlouva poskytovala jasnou oporu pro následný soudní/rozhodčí spor.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Advokát, společník

JUDr. Michal Božek

Advokát

Právo nemovitostí

V oboru práva nemovitostí poskytujeme našim klientům zcela komplexní právní služby, zejména:

 • Poskytujeme poradenství v rámci akvizic či prodejů pozemků, staveb a souborů nemovitostí, včetně souvisejících prověrek právního stavu
 • Poskytujeme poradenství při financování, restrukturalizaci, realizaci a prodeji developerských projektů
 • Poskytujeme komplexní due diligence nemovitostních projektů
 • Sepisujeme a vyjednáváme nájemní smlouvy a leasingové smlouvy
 • Sepisujeme a vyjednáváme smlouvy o výstavbě a smlouvy o dílo
 • Poskytujeme poradenství v oblasti správy a provozu nemovitostí
 • Poskytujeme poradenství při správě nemovitostních portfolií
 • Poskytujeme poradenství při realizaci developerských projektů, jejich restrukturalizaci a financování

V oblasti nemovitostí naši klienti oceňují také naši kvalitu našich služeb při zastupování ve Správním řízení.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Advokát, společník

Mgr. Michaela Kočíková

Advokátka

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví a mediální právo jsou specifickými právními odvětvími. Našim klientům poskytujeme právní služby ve všech jejich oblastech, zejména:

 • Zajišťujeme přihlašování ochranných známek a využití práv s nimi spojených, připravujeme licenční a další dokumentaci
 • Poskytujeme právní služby v oblasti ochrany práv z ochranných známek, včetně jejich ochrany soudní cestou
 • Vyjednáváme a připravujeme smlouvy v oblasti autorského práva (včetně smluv licenčních), včetně software, a v oblasti průmyslových práv
 • Vyjednáváme a připravujeme smlouvy v oblasti mediálního práva
 • Zpracováváme právní analýzy a doporučení ve shora uvedených oblastech
 • Řešíme ochranu know-how, obchodního tajemství a klíčových dat

Problematika ochrany práv duševního vlastnictví se významně protíná s naší odborností v oblasti Soutěžního práva, Řešení sporů a arbitráže a Správního řízení.

Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

Pracovní a imigrační právo

V oblasti pracovního a imigračního práva poskytujeme poradenství našim korporátním klientům, jakož i fyzickým osobám, zejména pak:

 • Připravujeme vzorovou pracovněprávní dokumentaci
 • Zpracováváme posudky ohledně řešení pracovněprávních sporů
 • Poskytujeme poradenství v oblasti ukončování pracovních poměrů, hromadného propouštění, rovného zacházení, opatření proti diskriminaci
 • Zastupujeme klienty v pracovněprávních sporech
 • Poskytujeme poradenství v oblasti ochrany proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, ochrany know-how a informací
 • Poskytujeme poradenství v oblasti ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích, monitoringu zaměstnanců
 • Identifikujeme pracovněprávní aspekty restrukturalizací, outsourcingu a insourcingu služeb, přechod zaměstnanců
 • Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti imigračního práva (zejména získání víz, povolení k pobytu, pracovního povolení atd.)

Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

Mgr. Veronika Pejcharová

Advokátka

Veřejné zakázky a koncese

Poskytujeme komplexní právní poradenství veřejným i sektorovým zadavatelům veřejných zakázek i uchazečům o veřejné zakázky. Jeden z partnerů naší kanceláře působí jako člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V této oblasti poskytujeme zejména toto poradenství:

 • Analyzujeme právní otázky v oblasti veřejných zakázek a koncesí
 • Navrhujeme vhodnou koncepci zadání veřejné zakázky
 • Zajišťujeme komplexní administraci zadávacích řízení
 • Připravujeme zadávací a smluvní dokumentaci
 • Zastupujeme zadavatele veřejných zakázek při vyřizování námitek a v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Podporujeme uchazeče při přípravě a podání nabídek a v průběhu zadávacího řízení
 • Zastupujeme uchazeče při podávání námitek zadavatelům a v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

Mgr. Michaela Kočíková

Advokátka

Finanční a daňové právo

V oblasti finančního práva poskytujeme služby významným finančním institucím a skupinám. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezaninového financování. Poskytujeme rovněž právní služby v oblasti dluhopisového financování. V oblasti finančního práva pro své klienty zejména:

 • Definujeme právní podmínky financování a jeho zajištění
 • Strukturujeme úvěrové linky
 • Připravujeme úvěrové smlouvy, včetně syndikovaných
 • Připravujeme emisní podmínky a související dokumentaci při vydání dluhopisů
 • Navrhujeme a připravujeme zajišťovací instrumenty

Úvěrovými strukturami, které jsme pro své klienty připravili, „protekly“ miliardy korun. A také se k našim klientům vrátily… Naše zkušenosti v oblasti finančního práva hrají významnou roli také při našem působení v oblasti M&A a práva nemovitostí.

V oblasti daňového práva poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

 • Zastupujeme klienty (daňové subjekty) v daňovém řízení před finančními a celními orgány, především pak v souvislosti s daňovou kontrolou, postupem k odstranění pochybností, a v navazujících soudních řízeních
 • Zastupujeme klienty v řízení proti zajišťovacím příkazům
 • Zastupujeme klienty v daňové exekuci

JUDr. Michal Božek

Advokát

Správní řízení

Našim klientům poskytujeme právní služby při zastupování ve všech typech správních řízení, zejména:

 • Zastupujeme klienty v řízení před katastrálními, živnostenskými a stavebními úřady
 • Zastupujeme klienty v řízení v oblasti ochrany hospodářské soutěže
 • Zastupujeme klienty v řízení v oblasti práva telekomunikací
 • Zastupujeme klienty v řízení v oblasti energetiky
 • Zastupujeme klienty v řízení ve správním soudnictví

Specifické zkušenosti máme z vedení vodoprávních řízení a dále řízení v oblasti energetiky.

Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

Mgr. Jan Koníř

Advokát

JUDr. Michal Božek

Advokát

Energetika

Dlouhodobě poskytujeme komplexní právní služby v oblasti energetického práva včetně výstavby energetických zdrojů. V této oblasti zejména:

 • Zastupujeme před Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí
 • Připravujeme smlouvy mezi účastníky energetického trhu
 • Poskytujeme právní podporu při výstavbě či rekonstrukci energetických zdrojů
 • Zastupujeme při akvizicích společností či závodů aktivních v oblasti energetiky, zakládání joint-venture podniků a obdobných transakcích v energetickém segmentu
 • Zastupujeme klienty ve správních i soudních řízeních souvisejících s jejich podnikáním v oblasti energetiky
 • Zastupujeme klienty v zadávacích řízeních v oblasti energetiky
 • Poskytujeme poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Mgr. Lukáš Nývlt

Advokát, společník

Mgr. Jan Koníř

Advokát

Mgr. Michaela Kočíková

Advokátka

Trestní právo

V rámci komplexnosti našich služeb poskytujeme svým klientům také zastupování ve věcech trestních:

 • Zastupujeme poškozené
 • Zastupujeme klienty při trestní obhajobě

Považujeme za významné uvést, že se v naší praxi věnujeme převážně trestní problematice týkající se tzv. hospodářských a daňových deliktů. Tyto naše specifické zkušenosti nám umožňují zvýšit náš pozitivní přínos pro naše klienty i v ostatních oblastech našich služeb, zejména v oblastech Práva obchodních korporací, M&A a Soutěžního práva.

Mgr. Jan Hrazdira

Advokát, jeden ze zakládajících společníků

JUDr. Michal Božek

Advokát


LOADING PLEASE WAIT